UKUVALWA kokudayiswa kotshwala nogwayi kuzoba nomthelela omubi emnothweni nasekudalweni kwamathuba omsebenzini eminyakeni ezayo kwazise izwe lilahlekelwe wuR15 billion wentela.

Lezi zindaba zikhishwe izolo wuNkk Telebe Luthuli onguMqondisi weBusiness Against Crime kwi-webinar ebibheka ukudlanga kohwebo olungekho emthethweni ngesikhathi seCovid-19.

“Ukuvalwa kotshwala nogwayi akusho ukuthi lezi zinto bezingatholakali kodwa abantu bebekhokha imali eyengeziwe bethenga ezigebengwini ezikushushumbisayo. Ukuvalwa kotshwala kukodwa kulahlekisele imboni yotshwala ngamathuba omsebenzi angu-117 000, ngesikhathi buvalwe okokuqala. Izimboni ezinkulu okubalwa iConsol ekhiqiza i-glass ihoxise uR1.5 billion ebizowutshala kulo nyaka, iSAB yahoxisa uR2.5 billion kwathi iHeineken yamisa izinhlelo zokwakha imboni yokuphisa utshwala KwaZuluNatal ebizodla uR6 billion,” kusho uNkk Luthuli.

Uthe lokhu akusho ukulahleka kwemali emnothweni wezwe kuphela kodwa kusho nokuthi abantu baseNingizimu Afrika bazoqhubeka nokuswela umsebenzi.

Isikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa (BLSA) uNksz Busi Mavuso, sizwakalise ukukhathazeka ngenkohlakalo eqhubeka ngesikhathi seCovid-19.

“Ngesikhathi sithola u$4.3 billion (R70 billion) kwi-International Monetary Fund (IMF), amehlo omhlaba aqala athi njo kithina ebheke ukuthi sizoyibhubhudla kanjani. Kuyaphoxa ukuzwa ngenkohlakalo esiyenzekile kulesi sikhathi. Kufanele sithole isisombululo silwe nale nkohlakalo. Abathinteka enkohlakalweni kufanele bathathelwe izinyathelo zomthetho,” kusho uNksz Mavuso.

UMnuz Yusuf Abramjee ongumsunguli weTax South Africa okuyinhlangano elwa nobugebengu nenkohlakalo yezezimali, uthe ukuvalwa kotshwala nogwayi bekunika izigebengu uR100 million ngosuku ngoba intengo yalezi zinto ibiphindwe kathathu.

UNkk Patricia Pillay oyisikhulu esiphezulu seSouth African Beer Association, uthe bathwele kanzima kule mboni ngoba bazamile ukuhlenga imisebenzi kodwa ngebhadi ukuvalwa kotshwala kube nomthelela omubi.

“Siyazi ngesigaba sokuqala kuvalwe amathaveni angu8 000. Umnotho ulahlekelwe nguR18 billion wentela. U-54% wamathaveni ngowabantu besifazane. Abanye abagcinanga ngokuvala amabhizinisi kodwa bagcine sebezibulala ngoba bebona ukuthi abasakwazi ukuthenga ukudla nokufeza ezinye izidingo zomndeni,” kusho uNkk Pillay.

Ubadonse ngendlebe abaphuzayo wathi abaphuze ngendlela ehlelekile ngoba abantu baseNingizimu Afrika banenkinga yokuphuza ngokweqile.

UMnuz Eusebius McKaiser ongumsakazi uthe ezomthetho eNingizimu Afrika zigcwele abantu abakhohlakele nazo zidinga ukukhucululwa.

Uthe akwanele ukuthi uMengameli Cyril Ramaphosa athi ulwa nenkohlakalo kodwa zingekho izinyathelo azithathayo.

“Asidingi ukuthi kube namacala athatha iminyaka kodwa sidinga uphenyo olusheshayo ngoba kuyaziwa ukuthi imali yezinsiza zeCovid-19 ikhokhelwe bani, owenza muphi umsebenzi. Owenza inkohlakalo noma okhohlise uhulumeni wabiza imali ethandwa wuyena noma wangayiletha impahla, kufanele ajeziswe,” kusho uMcKaiser.

Ugqugquzele abantu baseNingizimu Afrika ukuthi basebenzise ivoti labo kahle bangalokhu bevotela abantu abadlala ngabo.

“Izwe lethu linesibalo esiphezulu sabangasebenzi, imali ebhubhudlwayo ingasiza abantu. Ubugebengu bokudliwa kwemali kahulumeni kwandisa ubugebengu bokugqekezwa kwemizi nokubanjwa kwenkunzi ngoba uma uhulumeni etshala imali yakhe ezinhlelweni zokuthuthukisa umphakathi kwanda amathuba omsebenzi,” kusho uMcKaiser.

Izolo kube nemibiko egcine ichithiwe yihhovisi likaRamaphosa yesimemezelo mayelana nokuvala ukudayiswa kotshwala.

This article was first published in Isolezwe.