Ukuba umholi kusho ukuba yisibonelo nasemphakathini

Njengoba izinga labantu abanesifo iCovid-19 liqhubeka nokwenyuka eNingizimu Afrika, kufanele abaholi bezepolitiki nabaqashi, babe yizibonelo ezinhle ngokubonakala bethobela yonke imithetho kahulumeni eqonde ukugwema ukusabalala kwalesi sifo. Kusikhathazile kakhulu eBusiness Leadership South Africa (BLSA) ukubona izithombe ezikhombise isixuku sabaholi bakaKhongolose sibuthene ngaphandle kwekhaya lesithwalandwe uBaba u-Andrew Mlangeni singayigcinanga imiyalelo yokuqhelelana. Yize kade bezifakile izifonyo kodwa abayilandelanga eminye…